ZJ moja resnica

RESNICA JE MOJ DOKAZ

 Vedno sem in bom verjel v pravno državo, kar sem že večkrat javno izrekel. Verjamem tudi, da ima vsak posameznik pravico pokazati in dokazati resnico. Zato je toliko težje, kadar mu je ta pravica odvzeta ali na kakršenkoli način preprečena. 

Svoj ugled sem desetletja gradil s trdim delom, tako v svojem podjetju kot kasneje v Mercatorju, kjer smo v osmih letih ustvarili največje in najuglednejše slovensko podjetje (za dosežke v Mercatorju sem prejel kar 13 nagrad, Mercator pa je kot edino trgovsko podjetje na svetu prejel priznanje za najuglednejše podjetje), ki je poslovalo na štirih trgih. V času mojega predsedovanja je Rokometna zveza Slovenije uspešno organizirala evropsko prvenstvo v Sloveniji, kjer je naša reprezentanca osvojila drugo mesto, rokometni klub Krim Mercator je dvakrat postal evropski prvak, da ne naštevam vseh uspešnih projektov v Mestni občini Ljubljana, številni med njimi so prejeli mednarodne nagrade in priznanja, sam pa sem se uvrstil celo med 25 najboljših županov na svetu.

Poskusi diskreditacij proti meni se vršijo že 15 let. Naj spomnim na članek Grege Repovža in Roka Praprotnika v Delu leta 1998 z naslovom »Zakaj Zoran Janković ne sme ostati prvi človek Mercatorja«. Kar osem let so se nekateri neuspešno trudili najti nepravilnosti pri poslovanju Mercatorja, kar ni uspelo ne revizijam ne policiji in ne tožilstvu (med drugim smo pogosto pojasnjevali vseh pet projektov, ki jih je za Mercator v »mojem« obdobju delala Electa, pa čeprav so skupaj znašali manj kot en promil vseh investicij Mercatorja). Državni tožilec g. Brezigar še vedno skuša dokazati mojo odgovornost za posel v Nišu, vreden 100.000€, za pogodbo, ki je nisem niti sam podpisal. 

Zlonamerni poskusi dokazovanja mojih napak se po izvolitvi za župana Mestne občine Ljubljana leta 2006 le še stopnjujejo, najhuje pa je postalo med kandidaturo na državnozborskih volitvah in po zmagi na volitvah leta 2011. Proti meni je vloženih več kot 50 ovadb brez nadaljevanja, preiskujejo me organi DURSA, KPK-ja, 27.9.2012 je bila izvedena celo hišna preiskava.

Tožbo na upravno sodišče zoper zaključno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije sem vložil izključno zato, ker nisem imel druge možnosti dokazati, da navedene obtožbe in sumi ne držijo. S tem želim zaščititi svoj ugled, ki je bil zaradi sporočila KPK močno omajan, ob tem je bilo to poročilo  posredovano javnosti brez možnosti, da bi nanj odgovoril – in mimogrede, osebno ga, razen natisnjenega iz spletne strani KPK, do tega trenutka sploh še nisem prejel.

Zanimivo je tudi, da KPK v odgovoru sodišču pravi, da: »z Zaključnim poročilom ni vsebinsko odločala (materialno-pravno) o določeni obveznosti tožeče stranke, niti ji ni ničesar naložila in je ni k ničemer zavezala, pač pa se je le opredelila do kršitev zakonskih obveznosti tožnika kot zavezanca po ZIntPK…«.

1. Moje premoženje

Drži, in s tem delom se strinja KPK in potrjuje Durs v davčnem pregledu Electe, da vir mojega premoženja ni sporen in sem ga leta 2006,  ob nastopu županske funkcije, tudi prijavil. Vse svoje premoženje sem ustvaril in pridobil na zakonit in pregleden način in ga razkrival tako ustreznim organom kot tudi vsej širši javnosti.

Del svojega premoženja sem ustvaril z uspešnim delom v lastnem podjetju Electa, del pa z nakupom delnic Mercatorja leta 1998 (47.000 delnic MELR), katerih vrednost se je kasneje - v obdobju, ko sem bil v družbi predsednik uprave, zaradi uspešnega dela celotne ekipe, širitve in razvoja Mercatorja povečala (iz 5.800 na 41.000 SIT/delnico).

Dve leti pred nastopom funkcije župana sem prodal svoje podjetje Electa in delnice Mercatorja. Kupnino v višini 3,8 milijarde slovenskih tolarjev oz. približno 15,9 milijonov evrov sem kot kredit posodil Electi Inženiring (1.925.000.000,00 SIT) in Electi Holding (1.884.300.000,00 SIT). Kredit Electi Inženiring je bil v celoti poplačan do konca leta 2011, medtem ko mi Electa Holding do danes ni vrnila ničesar.

Celo Durs pri mojem posojilu Electi Inženiring in vračilih le-tega, ni ugotovil nobenih nepravilnosti. To le potrjuje, da je vir mojega premoženja znan, se ni spremenil, spremenila se je le oblika. Določeno nedoslednost davčnih inšpektorjev pa dokazuje dejstvo, da so pri davčnem pregledu podjetja Electa Holding ugotovili,  da ni osnove za obračun dodatnega davka, ob tem pa v obrazložitvi zapisali, da gre za posle, ki nasprotujejo moralnim načelom ob moji prodaji podjetja in delnic. Sprašujem se, ali je Durs dejansko pristojen, da ocenjuje sicer zakonita dejanja kot moralno sporna? Spomnimo se, da je bilo le leta 2004 več kot 100.000 podjetij prodanih v tujini, številni posamezniki so celo svoja sredstva prenesli v davčno ugodnejše države, sam pa sem vedno vse transakcije sklepal v Sloveniji.

Oba kredita sem KPK ob prevzemu funkcije leta 2006 tudi v celoti prijavil, s čimer sem jasno sporočil, da mi Electa dolguje denar in bo ta denar v prihodnjih letih postopno vračala. To se tudi dogaja. Zaradi tega se moje premoženje ne povečuje in ne spreminja, drugačna je samo oblika. Kredit se je zmanjšal za vrednost zneskov, ki mi jih je Electa v navedenem obdobju vračala, zato odločno zavračam očitek KPK, da sem (dodatno) »pridobil denarna sredstva velikih zneskov« v skupni vrednosti 2,4 milijona evrov. Ponavljam, navedena sredstva so vračilo terjatve, ki je bila KPK jasno prijavljena že leta 2006 in moje premoženje se zaradi tega ni povečalo. To potrjuje tudi odločba Dursa po opravljenem pregledu skupine Electa.

Zaradi možnih očitkov, da je Electa pridobila denar od podjetij, ki so poslovala z Mestno občino Ljubljana, sem od Electe pridobil tudi pojasnilo, od kje je pridobila sredstva za vračilo posojila:

Screen Shot 2014 04 22 at 9.02.47 AM

Screen Shot 2014 04 22 at 9.03.11 AM

 

2. Baza Dante, Grep

V obdobju zgoraj navedenega vračanja prijavljenega kredita sta dve nakazili v skupnem zneski 1 milijon evrov v letu 2011 po mnenju KPK časovno blizu transakciji med družbo GREP (zasebnim partnerjem v projektu Stožice) in družbo Baza Dante, kjer je prva družba posodila denar drugi družbi, slednja pa nato posojilo 24.1.2012 v celoti vrnila skupaj s pripadajočimi obrestmi v višini 41.700,24€. Vendar tudi ta ugotovitev KPK ni nič novega, je le ponavljanje pisanja medijev pred dobrim letom, ko so »tajne« informacije Dursa »naključno« in delno curljale v javnost.

KPK mi očita, da je del teh sredstev »končal« na mojem osebnem računu, kar ostro zavračam. Baza Dante je sredstva v celoti, skupaj s pripadajočimi obrestmi, vrnila. To sta ugotovila tudi KPK in DURS, zato niti teoretično ne more nastati razlika, ki bi lahko končala na kakšnem drugem računu.

 

Čeprav sta bili posojili dve, pa je za KPK očitno sporno le eno, ki je časovno blizu (sedem dni) nakazilu, ki ga je Grepu nakazala Mestna občina Ljubljana(MOL) za izvedena dela na podlagi izstavljenega računa. Ta račun je šel pred tem čez vse predpisane kontrole in potrditve. Naj še enkrat navedem tudi vsa nakazila Grepu s strani MOL:

Screen Shot 2014 04 22 at 9.05.10 AM

MOL je vse svoje obveznosti poravnavala v skladu z zakonodajo in predpisi, na osnovi potrditve dveh nadzornih organov in naših pristojnih služb. Celo kontrole plačil (med drugim tudi s strani Dursa in nadzornega odbora), niso ugotovile nobenih nepravilnosti, kot župan pa odgovarjam za poslovanje MOL.

Dejstvo je celo, da je Grep dne 19.8.2011, ko je od MOL prejel plačilo za izvedena dela  v višini 5,3 milijonov evrov (brez DDV), že imel na svojem računu sredstva v višini 627.486,93 EUR in sprašujem se, kdo je tako zlonameren ali jasnoviden, da lahko trdi, da je prav denar, ki ga je MOL plačala Grep-u, ta nato posodil Bazi Dante, v višini 500.000€? Prav tako pri pregledu vseh mojih transakcij na osebnem računu nisem prejel 208.000 evrov v štirih mesecih leta 2011, ki naj bi imela izvor v podjetjih, ki sodelujejo z MOL, kar je razvidno tudi iz priložene tabele vseh transakcij Electe.

Prav tako so iz mojega tekočega računa razvidne vse transakcije - tudi pologi gotovine, ki so za KPK sporni. Pri vseh dvigih, ki so bili narejeni v posameznih letih, je zanimivo, da mi očitajo šest pologov gotovine nazaj na moj račun. Povsem neprimerni so tudi komentarji o (pre)veliki porabi glede na mojo plačo – trošim le tisto, kar sem pridobil sam povsem zakonito in transparentno. Nikoli nisem skrival, da sem za slovenske razmere relativno premožen in ob nastopu županske funkcije moje premoženje ni bilo enako nič, da bi lahko primerjali višino plače z mojimi izdatki. Če bi bilo temu tako, bi tudi težko zamrznil svojo plačo leta 2007, 2008 in 2009, ki je med letom nisem prejemal, pač pa sem si jo dal izplačati šele ob koncu tekočega leta, glede na prejeto zaupanje meščanov.

Iz spodnje tabele pa je razvidno, da so bili pred navedenimi pologi, ki mi jih KPK očita, izvedeni tudi večji dvigi gotovine:

Screen Shot 2014 04 22 at 9.06.19 AM

3. Športni kompleks Stožice

Več kot očitno je, da so Stožice »trn v peti« mnogim. Po letih očitkov, uperjenih proti prejšnjim vodstvom MOL, ker se športni kompleks ni zgradil in je zmeraj ostalo le pri obljubah, smo v Sloveniji končno dobili dva vrhunska objekta – stadion in dvorano, poleg tega pa še parkirne prostore in urejene zunanje površine, ki so nadomestile zanemarjeno in popolnoma degradirano območje. Projekt je bil izredno zahteven in brez znanja ter ogromno vložene energije vseh, ki smo sodelovali pri njem, zagotovo ne bi bil uresničen. In ko končno imamo sodobni športni kompleks, ki je zgled številnim v Evropi in svetu, smo ponovno tarča kritik, ki izvirajo iz politične gonje, ustvarjene pred drugimi županskimi volitvami, z izdatno pomočjo nekaterih medijev, ki so z izjemnimi pritiski vplivali na blokiranje že podpisane pogodbe za bančno posojilo zasebnemu partnerju za dokončanje trgovske etaže, za katero je Grep že imel dogovorjene najemne pogodbe za 60%. vseh površin, ki bi omogočale tudi vračanje kredita.   

Zato naj še enkrat poudarim, vrednost pogodbenih del za Stožice znaša 119 milijonov evrov brez DDV, od tega znaša strošek izvedenih in plačanih del GREP-u za kompleks Stožice nekaj manj kot 114 mio evrov (brez DDV). Vsa sredstva so plačana preko proračuna Mestne občine Ljubljana, dejstvo pa je, da brez projekta Stožice v proračunu ne bi bilo naslednjih sredstev, ki jih tudi ne bi bilo mogoče porabiti za druge investicije:

  • Zaradi projekta Športni park Stožice, ki po prostorskemu načrtu dovoljuje podzemno trgovsko etažo, smo z uspešnim mednarodnim javnim razpisom dobili od zasebnega partnerja GREP-a 81 mio evrov;
  • Skladno s pogodbo o opremljanju komunalne infrastrukture in plačilom komunalnega prispevka je zasebni partner GREP za MOL izvedel in plačal 19 mio evrov;
  • V proračun MOL smo zaradi projekta Stožice prejeli 9 mio evropskih sredstev;
  • 2 milijona znaša plačilo Darsa za izgradnjo mestne vpadnice.

Torej, zaradi športnega parka Stožice je Mestna občina v proračun dobila 111 milijonov evrov (brez DDV). Če ne bi gradili kompleksa Stožice, bi Mestna občina Ljubljana lahko prodala zemljišče – gramozno jamo (ocenjeno je bilo na 12 milijonov evrov), vseh ostalih sredstev pa v proračunu ne bi bilo, saj so bila pridobljena izključno za projekt javno-zasebnega partnerstva izgradnje športnega parka Stožice z dopolnilno ponudbo trgovskega centra. Res je tudi, da sem na dan izbire zasebnega partnerja (ki je za partnerstvo dal 81 milijonov evrov) javno izjavil, da za izgraditev dvorane in stadiona ne bodo potrebna dodatna sredstva s strani MOL. In še vedno drži - če bi se odločili, da v Ljubljani zgradimo kopijo ponujenih referenčnih objektov, dodatna sredstva ne bi bila potrebna, vendar smo se kasneje odločili za svoj - razširjen projekt, ki med drugim obsega tudi dodatno dvorano, kar smo že neštetokrat pojasnili. Da je bila odločitev pravilna nam je potrdila tudi UEFA, ki je stadion Stožice uvrstila med 3 najboljše manjše stadione v Evropi.

Zasebni partner bo, kot kaže, končal v stečaju, kar dokazuje, da so bila pogajanja izvedena v korist Mestne občine Ljubljana, čeprav si želim, da se to ne bi zgodilo in bi imeli poleg športnega dela tudi urejen trgovski center z vsemi spremljajočimi dejavnostmi, ki bi ustrezno zaokroževale celotni kompleks. Za stečaj Grep-a in nekončanje trgovskega dela projekta pa, brez dvoma večji del krivde nosijo tudi banke (predvsem agent NLB), z nekorektnim odnosom in zavlačevanjem zaključka projekta. Brez dvoma bo za vse vpletene slabo, če gre Grep v stečaj, kajti bankam bo preostalo ali, da objekt prodajo ali pa ga same zaključijo, kar bo trajalo več let. Vsekakor pa vračanje kredita lahko omogoči le dokončana trgovska etaža.

----

Če že ne KPK, pa upam, da sem vsaj širši javnosti uspel pojasniti vse transakcije in dokazati, da očitki in namigovanja v poročilu KPK ne držijo. Nikoli se nisem okoristil z javnimi sredstvi, nikoli ni niti en sam evro končal v mojem žepu. Še enkrat trdim, da ves čas delam zakonito, pošteno, transparentno in odkrito. Vse svoje premoženje sem razkril ne le pristojnim institucijam, ampak vsej slovenski javnosti ter bil vedno na voljo z dodatnimi pojasnili.

Hudo je, ko ti nekdo globoko omaje ugled, ko je načeto zaupanje in zaradi dolgotrajnosti postopkov nimam možnosti, da bi  takoj dokazal, da navedbe ne držijo. Vedno sem bil in sem še pripravljen vse svoje premoženje ponovno predstaviti in dokazati z ustreznimi pogodbami, dokumenti in vsemi ostalim dokazili. Nikoli nisem in ne želim nič skrivati, konec koncev pa so vse transakcije jasno navedene na mojem osebnem tekočem računu, ki je tudi edini, preko katerega poslujem.

Vsi napadi in poskusi diskreditacije, ki so se v preteklem letu le še strmo stopnjevali, so s poročilom KPK dosegli vrhunec. Zavedati se moramo, da ne vplivajo in škodijo le meni, ampak tudi mojim bližjim – družini, prijateljem, sodelavcem, ob tem pa so žal marsikomu služili tudi kot priročni izgovor za celotno slabo stanje v državi.

Zato sem se na kongresu Pozitivne Slovenije, ki je potekal 12. januarja 2013, odločil, da odstopim iz državne politike, svoj status predsednika stranke sem »zamrznil« in stranka je dobila novo vodstvo. S tem sem želel omogočiti oblikovanje nove koalicije, ki bi ustavila gospodarsko in socialno uničevanje naše države. Politika sedanje vlade je slaba in nerazumna. Nikakor pa ne nepričakovana, saj so v njej sodelovali nekateri isti »prevaranti«, ki so pred letom dni z nami parafirali koalicijsko pogodbo, nato oblikovali vlado Janeza Janše, tokrat pa povsem v svojem slogu izigrali izjemno etično ime dr. Mira Cerarja. Pred letom dni jim ni ustrezal človek z mnogimi gospodarskimi izkušnjami, danes očitno niti pravnik ni več primeren. Mislim, da so uspeli dokazati, da namen oblikovanja vlade ni bil in še vedno ni delovati v dobro države, ampak predvsem spletkariti in delovati za svoje lastne interese. Žalostno je, da si isti posamezniki po letu dni, ki je za Slovenijo izgubljeno in žal razen pokojninske reforme ni prineslo nič dobrega, še zmeraj jemljejo pravico leporečiti in moralizirati v javnosti ter s prstom kazati na vse druge.

Lahko se sliši samovšečno, vendar sem prepričan, da poznam način, kako v Sloveniji zagnati gospodarstvo in vrniti nujno potrebna delovna mesta, ki bi v našo državo končno vrnila optimizem. Ker se zavedam, da priložnosti, da bi to tudi pokazal, zaradi dogodkov v preteklem mesecu, nimam, sem se odločil z zamrznitvijo svojega statusa odstopiti iz državne politike, do volilnega kongresa Pozitivne Slovenije, kjer se bom odločil ali bom ponovno kandidiral za predsednika stranke.

Kot sem že nekajkrat javno poudaril, bom funkcijo župana Mestne občine Ljubljana opravljal še naprej. Pred letom dni sem bil že tretjič z veliko večino in v prvem krogu izvoljen za župana. Še enkrat poudarjam, da nisem storil nobenega kaznivega dejanja in si neupravičeno nisem prisvojil niti evra. Ljubljana dobro napreduje in se razvija, leto 2012 smo zaključili s prihodki, ki so bili večji od odhodkov, med vsemi javnimi podjetji in zavodi sta le dva poslovala z izgubo (LPP in Snaga) in to iz argumentiranih razlogov. Medtem, ko mnogi sindikati in kulturniki, skupaj z drugimi protestniki, na ulicah od vlade upravičeno zahtevajo izgubljene pravice, v Ljubljani zastavljene strategije in cilje brez sprememb še naprej izvajamo v zadovoljstvo Ljubljančank in Ljubljančanov. Tako smo tudi eno redkih evropskih mest, kjer sredstev za kulturo nismo zmanjšali ampak celo povečali.

Tudi v leto 2013 smo v Ljubljani vstopili polni optimizma in novih načrtov. Leto se je začelo z odprtjem dnevnega centra za otroke na Mali ulici – objekt, ki ga celo v Evropi težko najdemo,  in uvedbo brezžičnega interneta v središču Ljubljane, nadaljevali pa bomo s številnimi drugimi aktivnostmi in projekti v korist Ljubljane in predvsem za še večjo kakovost življenja vseh njenih prebivalk in prebivalcev.

Srečno Ljubljana!
Srečno Slovenija!

Zoran Janković